Start Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego SANUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1, tel: 061 81 78 999;
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego SANUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:rejestracja.sanus@gmail.com
  Przetwarzamy Państwa dane w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych, leczenia oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, zarządzania tymi usługami oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.W zakresie wykraczającym poza cele zdrowotne administrator przetwarza dane na podstawie:
  - zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  - prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 3. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług – nie dotyczy to sytuacji ratowania pacjenta w stanie zagrożenia życia i pacjentów nieprzytomnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu.
Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

NIP: 7861480086
REGON: 631160867
KRS: 0000687077